Фирмата “Феликс флексо” – Струмица има потреба

од 3 работника за работа на машина со ССС.

Информации на тел. : 078/296-540