АД ,,Грозд” Струмица им потреба од дипломиран

инженер технолог – смер прехрамбена индустрија.

 

Заинтересираните кандидати своите апликации да ги достават

на е-маил: grozd@grozd.mk или да се јават на тел: 034/340-110

во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот.