Македонија со досегашните мерки превземени по однос на бегалската криза и справувањето со неа, денес поздравено од министрите за одбрана на земјите од централна Европа како и балканските земји инволвирани со состојбата.Најавената средба во Виена министрот Јолевски ја оцени како потребна за натамошно координирано делување , заштитата на европските граници и хуманитарната помош за мигрантите.

Државните институции дејствуваат координирано и имаат воспоставено добра координација и соработка со земјите долж Балканската рута. Убедени сме дека нашите напори ќе бидат соодветно вреднувани и дека Македонија ќе го добие своето заслуженото место во евроатлантското семејство било истакнато на денешната средба во Виена од министерот Јолевски.И додека министрите се состануваат поради безбедносни причини на земјите и понатаму без резулатат договорот на ЕУ со Турција .Откако се затвотри рутата за бвегалците во Македонија останаа заглавени речиси 2 илјади бегалци и мигранти.